โรงเรียนประชาวิทย์พิทยาคม  
ผู้ดูแลระบบ (Admin)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 
งานทะเบียนนักเรียน
รายการค้นหา          
เลขประจำตัว
 
ชื่อ
 
นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
 
ค้นหา
เลขประชาชน
 
ระดับ
 
ปีที่เข้า
 
 
ชั้น
 
ห้อง
สถานะภาพ
     
จำนวนแถว
 
 
       
ลำดับ
เลขประจำตัว
เลขประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ระดับ
ชั้น
ห้อง
สถานะภาพ
ปีที่เข้า
ดำเนินการ
1
20125
1102536512003
นางสาว วราภรณ์ ทีอุทิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย
5
2
นักเรียน
2560
2
20126
1102536517512
นางสาว กัญญารัตน์ ศรีนนท์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
5
2
นักเรียน
2560
3
20127
1102536514561
นางสาว รวิสา หาญศิริสาธิต มัธยมศึกษาตอนปลาย
5
2
นักเรียน
2560
4
20128
1102536530024
นาย สรายุทธ กองสีหา มัธยมศึกษาตอนปลาย
5
2
นักเรียน
2560
5
20129
1102536500236
นาย ณัฐภัทร ประสมผล มัธยมศึกษาตอนปลาย
5
2
นักเรียน
2560
6
20130
1102536512759
นางสาว ณัฐจิรา ทองสุกงาม มัธยมศึกษาตอนปลาย
5
2
นักเรียน
2560
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
จำนวน
6/45
       
   
.
โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
School Based Management for Local Development
BACK