โรงเรียนประชาวิทย์พิทยาคม  
Admin ( ผู้ดูแลระบบ )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 
งานกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรม
รายการค้นหา        
เลขทะเบียน
 
ชื่อ
 
นามสกุล
   
ค้นหา
เลขประชาชน
 
ตำแหน่ง
 
แผนก
 
 
ฝ่าย
 
หน่วยงาน
สถานะภาพ
   
จำนวนแถว
 
     
ลำดับ
ทะเบียน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สถานะภาพ
1
00001
นางสาว วราภรณ์ ทีอุทิศ ครูแนะแนว
2
00002
นางสาว กัญญารัตน์ ศรีนนท์ เจ้าหน้าที่ปกครอง
3
00003
นางสาว รวิสา หาญศิริสาธิต เจ้าหน้าที่แนะแนว
4
00004
นาย สรายุทธ กองสีหา เจ้าหน้าที่วัดผล
5
00005
นาย ณัฐภัทร ประสมผล ครูอนามัย
6
00006
นางสาว ณัฐจิรา ทองสุกงาม ครูวัดผล
       
       
       
       
จำนวน
6/45
       
 
 
โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
School Based Management for Local Development
BACK