แผนที่สำหรับการปฏิบัติงานของ Admin ในแต่ละระดับ >>
 
.
Super Administrator
- เพิ่ม ลบ แก้ไข หน่วยงาน และโรงเรียน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข Administrator หน่วยงาน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข admin ระดับโรงเรียน
- แก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทุกส่วนของระบบ

< เข้าโปรแกรม Super Administrator >
มีหน่วยเดียวทั้งระบบ    
Super Administrator
     
         

Administrator หน่วยงาน
โปรแกรมสำหรับ สำนักการศึกษา

- เพิ่ม ลบ แก้ไข เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
- เพิ่มลบ แก้ไข admin ระดับโรงเรียน
- กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมของเจ้าหน้าที่
- แก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทุกส่วนของโปรแกรมนี้

< เข้าโปรแกรม สำนักการศึกษา>

โปรแกรมสำหรับ
สำนักการศึกษา
             

Admin โรงเรียน
โปรแกรมสำหรับโรงเรียน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
- กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมของเจ้าหน้าที่
- แก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทุกส่วนของโปรแกรมนี้

< เข้าโปรแกรมโรงเรียน >

โรงเรียนเทศบาล ๑
(บูรพาวิทยกร)
โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดสมอราย)
โรงเรียนเทศบาล ๓
(ยมราช)
โรงเรียนเทศบาล ๔
(เพาะชำ)
โรงเรียนเทศบาล ๕
(สามัคคีหัวรถไฟ)
โรงเรียนกีฬา
เทศนครนครราชสีม
         
โปรแกรมสำหรับระดับผู้ใช้งาน
- ครู-อาจารย์
- นักเรียน/ผู้ปกครอง
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่
   
 
ครู-อาจารย์
นักเรียน/ผู้ปกครอง
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่
   
 
 
 
โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
School Based Management for Local Development